Smaadzaak van Oudewaterse college van Burgemeester en Wethouders geseponeerd. En dat is winst voor inspraak en burgerparticipatie

De Officier van Justitie heeft afgelopen week de aangifte van smaad tegen mij (aardig mens) geseponeerd. Het ging om een aangifte die toenmalig wethouder Bob Duindam deed op 14 december 2021 in overleg met het college van burgemeester en wethouders van Oudewater. De aangifte volgde een dag na dat ik een klacht indiende tegen Duindam en burgemeester De Vries wegens onbehoorlijk bestuur en misbruik van het ambt.

Met de aangifte probeerde het college de inspraak en burgerparticipatie rondom bouwplannen aan de Westkade in Hekendorp tegen te houden. Bouwplannen waar wij – samen met de inwoners van twaalf sociale huurwoningen – een alternatief voor hebben aangedragen. Het mocht niet baten, de bouwplannen werden februari 2022 alsnog – op basis van onjuiste informatie – goedgekeurd door de gemeenteraad. Op verzoek van omwonenden zijn de plannen enkele maanden later geschorst door de Raad van State.

Burgemeester De Vries heeft vervolgens binnen de zogenaamde ‘veiligheidsdriehoek’ met de officier van justitie contact opgenomen om tot vervolging wegens smaad over te gaan, zo is op te maken uit documenten die via een WOO-procedure naar boven zijn gekomen.

De grote vraag daarbij is of het zuiver is dat een burgemeester zijn functie en macht binnen de veiligheidsdriehoek gebruikt, om aan te dringen op vervolging van een burger die een klacht tegen diezelfde burgemeester heeft ingediend.

De Vries heeft de aangifte van Duindam ook gebruikt om de klachtenprocedure tegen hem te vertragen. Die procedure begon op 13 december 2021 en is nog steeds – 15 maanden later – niet afgehandeld. Nu de aangifte is geseponeerd is het college verplicht de klacht alsnog af te handelen.

De Vries heeft inmiddels een team juristen ingeschakeld om zich te verdedigen. Uiteraard, op kosten van gemeente Oudewater.

Was er dan geen andere oplossing mogelijk?

Jazeker. Tot drie keer toe heb ik daarom initiatief genomen om met burgemeester De Vries via een gesprek tot een oplossing te komen. November 2021, april 2022 (direct na mijn installatie als raadslid) en december 2022 met een lid van het college. Keer op keer bleek dat De Vries zich niet aan de afspraken hield die we in de gesprekken maakten.

Ook nadat ik voorjaar 2022 als raadslid werd geïnstalleerd, gingen de vijandelijkheden vanuit het college door, ondermeer door mijn klachtendossier op straat te gooien en in officiële stukken toespelingen te maken over de kwestie.

De affaire De Vries heeft inmiddels vele tienduizenden euro’s aan gemeenschapsgeld gekost en honderden uren ambtelijke inzet. Geld en capaciteit wat volstrekt onnodig over de balk is gesmeten omdat het college inspraak en burgerparticipatie rondom de bouwplannen de kop in heeft willen drukken onder het mom van ‘normale omgangsvormen’.

Wat leren we hiervan?

Het college van Burgemeester en Wethouders, onder leiding van burgemeester De Vries, trekt alle machtsmiddelen uit de kast om inspraak en participatie van burgers in Oudewater tegen te gaan. Het is oude bestuurscultuur zonder menselijke maat.

Inwoners van Oudewater worden door De Vries en zijn collegecollega’s met zware juridische middelen in de hoek gezet en moeten enorme inzet en kosten maken om hun recht te halen. Het gaat daarbij ook om inwoners die die kosten absoluut niet kunnen dragen. Daar komt bij dat dit soort gevechten tegen de eigen inwoners heel veel ambtelijke capaciteit kosten. En slapeloze nachten bij veel benadeelde inwoners.

De Vries zal blijven roepen dat hij ‘normale omgangsvormen’ wil. In werkelijkheid bedoelt hij dat hij geen dialoog met de samenleving wil. Dat hij geen participatie wil. En dat hij inwoners van Oudewater geen ruimte wil geven om invloed te hebben op hoe wij onze gemeente inrichten. Of het nu gaat over een boom, woningen, bedrijven, overlast of de inrichting van de binnenstad: de bestuurders bepalen en inwoners hebben het nakijken.

Inwoners Oudewater zijn de sjaak

Bij de verkiezingen voor de provinciale staten won BBB in Oudewater ruimschoots. En veel ruimer dan in andere Utrechtse gemeenten. En dat is ook een signaal over het wantrouwen in de lokale overheid in Oudewater. Hoewel ik geen BBB-stemmer ben, is er één uitspraak van Caroline van der Plas waar ik het van harte mee eens ben: overheden moeten weer naar de menselijke maat gaan handelen.

Burgers worden door bestuurders als De Vries gewurgd in dwangmaatregelen, onbehoorlijk bestuur en onheldere besluitvorming. En telkens wordt er weer een smoes uit de kast getrokken om dat te blijven doen. Normale omgangsvormen. Geen geld. Geen capaciteit. Het college van B&W schuift alle verantwoordelijkheden standaard van zich af.

De enige manier om zaken te verbeteren is: dialoog met de samenleving en meer inspraak voor burgers. De regenteske bestuursstijl van burgemeester De Vries en zijn wethouders in Oudewater past niet meer bij deze tijd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *